Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van het Instituut voor Financiën en Zorgverlening (IFZ)

Artikel 1    Algemeen

1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten, en diensten van IFZ waarbij IFZ optreedt als verkoper.

1.2          De partij die zich inschrijft voor de opleiding/cursus en dienaangaande een overeenkomst met IFZ afsluit, wordt in het navolgende deelnemer genoemd. Voor afname van overige diensten
wordt opdrachtgever gehanteerd.

1.3          In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

1.4          De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de deelnemer /opdrachtgever worden door IFZ uitdrukkelijk van de hand gewezen

1.5          Een overeenkomst tussen IFZ en deelnemer/ opdrachtgever bindt IFZ slechts nadat IFZ  de overeenkomst aan de deelnemer/opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

1.6          IFZ zal zich naar beste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de deelnemer/opdrachtgever schriftelijk vastgelegde  afspraken en
procedures.

 

Artikel 2    Offertes

2.1          Op alle offertes en aanbiedingen van IFZ zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2          Er is een overeenkomst met IFZ op het moment dat de offerte is ondertekend door beide partijen of op het moment dat er een duidelijke mondelinge toezegging heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 3    Ontbinding

3.1          Iedere partij is bevoegd een overeenkomst met onmiddellijke  ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst
te ontbinden en/of een betaling te annuleren indien:
– de wederpartij surseance van  betaling aanvraagt;
– de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel onder de wettelijke regeling van schuldsanering(titel faillissementswet) is komen te vallen.

3.2          Beide partijen kunnen overeenkomsten slechts door rechterlijke tussenkomst beëindigen, met uitzondering van de gevallen vermeldt in artikel 3.1, indien de andere partij ernstig tekort schiet
in de nakoming van zijn/haar verplichtingen.

De partij die een dergelijke beëindiging overweegt, zal de andere partij altijd eerst door middel van een aangetekend schrijven in gebreke moeten stellen. Hij/zij zal de andere partij voorts een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Tussentijdse beëindiging laat de verplichting tot schade vergoeding onverlet.

 

Artikel 4    Prijs en betaling

4.1           Alle prijzen zijn exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2           Alle facturen zullen door de deelnemer/ opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal deelnemer
/opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

4.3           Bij eventueel meerwerk of andere bijkomende overeenkomsten, wordt een aparte begroting c.q. factuur opgesteld.

4.4           Indien deelnemer/opdrachtgever  de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, en na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit
handen worden gegeven, in welk geval de deelnemer/ opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van
rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de langst openstaande hoofdsom.

 

Artikel 5    Annulering

5.1           Kosteloos  annuleren is slechts mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de opleiding waarvoor is ingeschreven bij IFZ.
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding, wordt het totale bedrag incl. BTW aan de deelnemer in rekening gebracht.

 

Artikel 6    Intellectuele Eigendomsrechten

6.1           Intellectuele eigendomsrechten op alle ontwikkelde of ter beschikking gestelde programma’s, cursussen, trainingen, producten of andere materialen zoals bijvoorbeeld analyses, ontwerpen,
documentatie, rapporten, offertes, berusten uitsluitend bij IFZ.

Deelnemer/opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem/haar bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

 

Artikel 7    Meerwerk

7.1          Indien IFZ op verzoek van deelnemer/ opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening c.q.
overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door deelnemer/opdrachtgever aan IFZ worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van IFZ.

7.2          Onder lid 1 van dit artikel wordt mede verstaan wijzigingen in het vooraf afgesproken eindresultaat.

7.3          Deelnemer/opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van het eindresultaat
kan worden beïnvloed.

7.4          Voor zover bij werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten,
zal IFZ de deelnemer/opdrachtgever  tevoren schriftelijk informeren omtrent de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Artikel 8    Samenwerking

8.1          Partijen realiseren zich dat de totstandkoming van een product een dynamisch proces is. Gedurende een project kunnen overeenkomsten schriftelijk worden aangepast. Aanpassingen

en veranderingen in deze overeenkomsten worden, voordat ze in werking treden, door beide partijen goedgekeurd en ondertekend.

IFZ behoudt zich het recht voor niet met de (vervolg)werkzaamheden te beginnen, alvorens de gewenste aanpassing in de overeenkomst is goedgekeurd en ondertekend.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1          IFZ is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of  derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of, milieuschade of zuivere
vermogensschade.

9.2          IFZ aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet of niet tijdig kan presteren als gevolg van  overmacht.

9.3          Onder overmacht wordt mede begrepen oorlog, molest, oproer, redelijkerwijs niet voorzienbare en van buiten de macht van IFZ komende verhinderende oorzaken, brand, handelsembargo’s,
natuurrampen, of ieder ander voorval waar IFZ geen controle over heeft en redelijkerwijs niet voor haar rekening dient te komen.

9.4          Behoudens het geval van grove schuld of opzet van IFZ of diens leidinggevend personeel, zal de deelnemer/opdrachtgever  IFZ vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan
ook.

9.5          Elke aanspraak op vergoeding of herstel vervalt indien deze aanspraak niet binnen de termijn van 10 dagen na het kenbaar zijn van het gebrek dan wel binnen 10 dagen nadat het gebrek
kenbaar had behoren te zijn aan de deelnemer/opdrachtgever.

 

Artikel 10    Toepasselijk recht bij geschillen

10.1        Op deze voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2        Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden, alsmede uit alle overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement
Groningen (Nederland).